About Us

cal industries and marketing co. ltd

อาหารคือยา

อาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ชีวิตสดใสด้วยอาหารสมุนไพรจาก เคล เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน


บริษัท เคล อินดัสทรี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง ผลิตอาหารเสริมเพื่อการส่งออกโดยระบุในหน้าที่ของอาหาร อย่างเช่น อาหารเจเพื่อสุขภาพจากโปรตีนในถั่วเหลือง ข้าวไม่ขัดสี และส่วนผสมอื่นๆ ที่เข้ากับสมุนไพรจีนและไทย โดยเฉพาะตามธรรมเนียมแนวคิดเรื่องยาของจีน หน้าที่ของอาหารเสริมถูกผลิตในรูปแบบที่สามารถรับประทานได้ทันทีภายใต้ความคิดของ นายแพทย์ ชวลิต อนวัชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสมุนไพรไทย-จีน,  โดยบริษัท ได้รับมาตรฐาน HACCP เมื่อต้นปี 2003
บริษัท เคล อินดัสทรี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2539 โดยแยกตัวออกมาจาก บริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด เพื่อต้องการพัฒนางานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลิตผลพืชไร่และสมุนไพรภายในประเทศโดยเน้นการแปรรูปซึ่งจะยังคงรักษาสารอาหารที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน
  
วัตถุประสงค์ของ บริษัท เคล อินดัสทรี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตพืชไร่ให้ได้ราคา ช่วยลดภาระในการแก้ปัญหาราคาพืชไร่ตกต่ำให้แก่ภาครัฐ และส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร  
บริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่นั้น เป็นบริษัทฯ ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ ส่งออกข้าวและพืชผลทางการเกษตร ในปี 2554 ที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดขายกว่า 500 ล้านบาท และได้รับรางวัลผู้ส่งออกระดับพิเศษ “ผู้ส่งออกระดับบัตรทอง ลำดับที่ 35” (Gold Card Privileges No.35) จากกรมศุลกากร ถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ ที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่เชื่อถือ มีประวัติดี และมีความรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับของทางการ จึงได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจากกรมศุลกากร

นอกจากเป็นผู้ส่งออกข้าวและพืชผลทางการเกษตรแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มาจากข้าวกล้อง ข้าวไม่ขัดสี และธัญพืช ในรูปแบบของอาหารพร้อมบริโภคเพื่อสุขภาพ เช่น ธัญพืช ข้าวกล้องอบกรอบ ซีเรียล แครกเกอร์ เครื่องดื่มข้าวกล้อง และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ที่ให้ผลดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ลดน้ำหนัก ฯลฯ อีกทั้งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบแคปซูลทั้งชนิดผง และน้ำมัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ทำการผลิตดังกล่าวนั้น ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงงาน รวมทั้งได้รับรางวัลผลงานทั้งการผลิตและนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน

โดยเล็งเห็นถึงคุณค่าของผลผลิตพืชไร่และสมุนไพรไทยต่างๆ ที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ลดภาวะปัญหาต่างๆ และสามารถพัฒนาให้ทดแทนทั้งในรูปยาและอาหาร ที่ให้ผลดีต่อสุขภาพ โดยจะมุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็น ผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพที่ดีสู่ผู้บริโภค”

สำหรับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เคล อินดัสรี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด นั้น ได้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้และแหล่งวัตถุดิบต่างๆ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไม่ขัดสี ธัญพืช ฯลฯ จาก บริษัท เคล อินเตอร์เทรด จำกัด โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ทางการแพทย์และวิชาการ คือ น.พ.ชวลิต อนวัชการ ประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ ภ.ก.ชูศักดิ์ ชุติมา นักวิชาการด้านอาหารและวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ กระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่การพิจารณาแหล่งวัตถุดิบ ประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานรัฐที่ให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ได้คุณค่าและมาตรฐาน กระบวนการผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นความร่วมมือ ทั้งจากนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และนักการตลาด และมีผลงานวิจัยสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการตลาด 

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารส่งเสริมสุขภาพที่ดีสู่ผู้บริโภค”

ภารกิจ

1) มุ่งเน้นส่งเสริม วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย
2) ให้ความรู้ถึงความจำเป็นของสารอาหารและคุณประโยชน์ที่สำคัญต่อกระบวนการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
3) ให้ความสำคัญต่อการผลิตและธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4) ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมการกุศลร่วมกับองค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง